Veelgestelde vragen

Tijdens de 6 workshops voor architecten werden heel pertinente vragen gesteld en beantwoordt. U vindt hier het overzicht.

Tip om kanalen in de driehoeken van de dakspanten te voorzien vooraleer de spanten gemonteerd worden.
 

 • Om tijd te winnen tijdens de montage kan het nuttig zijn om bij het plaatsen van de dakconstructie reeds de volle lengtes luchtkanalen te plaatsen. Op die manier vermijdt men het gebruik van korte kanaalstukken en het gebruik van vele koppelstukken wegens plaatsgebrek tussen de liggers.

Wat is de ideale positie voor het plaatsen van geluiddempers? 

 • 
We kunnen hier twee verschillende lawaaibronnen onderscheiden, enerzijds de WTW-unit en anderzijds de geluidsproductie in de verschillende ruimtes.
In het eerste geval adviseren wij om altijd een geluiddemper te voorzien op het pulsie- en extractiekanaal naar de woning toe. Deze dempers zorgen dat het lawaai van de ventilator zich niet verplaatst via de ventilatiekanalen in de woning.
Het kan eveneens nuttig zijn een geluiddemper te voorzien op de verse luchtname en/of de afblaas indien deze zich in de nabijheid van een slaapkamerraam of een dakterras bevinden.
Om de overspraak tussen twee lokalen te vermijden wordt er het best een geluiddemper voorzien tussen de ruimtes.
Dit kan een korte, eventueel platte, geluiddemper zijn die in het kanaal voorzien wordt dat het ventiel in de ruimte voedt.
 • Geluidsdempers (Artikelcode SLU, SLCU, LRCA, BSLU​,…)

Hoe ventielen reinigen, zijn deze demonteerbaar? 


 • De ventielen van Lindab zijn altijd uitneembaar aangezien ze gemonteerd worden in een montagering.
Men kan deze reinigen d.m.v. een vochtige doek.
Let op : zorg dat bij reiniging de instelling ongewijzigd blijft, dit i.f.v. het correcte luchtdbiet.

Hoe kan men een ventiel borgen op de ingeregelde stand?

 • In dit filmpje​ ziet u de ideale manier om een ventiel te borgen.

Waar/hoeveel inspectieluiken plaatsen? 

 • 
Men moet zichzelf de vraag stellen hoe men de installatie na x-aantal tijd zal kunnen reinigen.
Het is aangewezen minstens om de 10 meter of na 3 haakse bochten een inspectieluik te voorzien.
Zorg er ook voor dat de stijgkolommen bereikbaar zijn. Dit kan door bv onderaan een T-stuk met deksel te voorzien i.p.v. een bocht.

Wat is de maximale kanaallengte zonder toegangsluiken die nog makkelijk te reinigen is? 


 • We adviseren om minimaal om de 10 meter een inspectieluik te voorzien.
De meest courante reinigingstoestellen beschikken over een slang die toelaat deze afstand te overbruggen

Heeft het zin pulsie en extractie kanalen te isoleren? 


 • Ja want dit komt het rendement van de installatie ten goede. In een lang extractiekanaal zal de warme afgevoerde lucht afkoelen waardoor het rendement van de wisselaar zal dalen. In een lang pulsiekanaal zal de warme toevoerlucht afkoelen waardoor de inblaastemperatuur zal dalen, dit zorgt voor een verminderd comfort in de ruimte.

Is er een muggengaas vereist op verse luchtaanzuig? 


 • Naar onze mening heeft het weinig zin om een muggengaas te plaatsen op de verse luchtaanzuig. De luchtaanzuig is meestal op een moeilijk bereikbare plaats geïnstalleerd (dak of topgevel) waardoor de reiniging van dit muggengaas vaak vergeten zal worden, of bijzonder moeilijk zal zijn. Het lijkt ons veel efficiënter om de filter in de WTW-unit regelmatig te reinigen en zeker jaarlijks te vervangen.

Hoe frequent dienen de filters van een ventilatiegroep gereinigd te worden? 


 • De filters van de WTW moeten minstens om de 3 maanden gereinigd worden, en om het jaar vervangen worden. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat de filters frequenter moeten vervangen worden en dit in functie van het niveau van het stof in en/of rond de woning.

Hoe regelmatig moeten de ventilatiekanalen gereinigd worden? 

 • 
In België bestaat hier rond nog geen regelgeving. In Finland is men verplicht om het kanalensysteem om de 5 jaar te reinigen. We adviseren om dit advies ook in België op te volgen.

Wie dimensioneert het kanalennet? 

 • Het is de taak van de installateur om het kanalennet correct te dimensioneren i.f.v. de componenten die hij toepast, de gevraagde luchtdebieten, afstanden, luchtsnelheid, enz…
In de ventilatiegids staan een aantal aanbevelingen hieromtrent.
Het WTCB is ook bezig met de ontwikkeling van een rekentool om dit te vereenvoudigen.
Uiteraard kan ook de architect deze dimensionering uitvoeren.

Wie maakt het uitvoeringsplan van de ventilatie-installatie? 


 • De installateur dient het uitvoeringsplan op te maken, dit vormt een onderdeel van het post-interventiedossier.
Het is heel belangrijk erop toe te zien dat dit uitvoeringsplan strookt met de werkelijkheid, dit in kader van latere onderhouds- of herstellingswerken.
Vanzelfsprekend is het bijzonder nuttig dat in de ontwerpfase reeds rekening wordt gehouden met de ruimte die er nodig is voor het kanalennetwerk. Hou er rekening mee dat instortkanalen steeds noodoplossingen zijn die zo veel mogelijk moeten worden vermeden. We adviseren de architect om op zijn plannen steeds aan te duiden waar de de WTW-unit kan geplaatst worden, waar er luchtroosters of ventielen moeten geplaatst worden en waar eventueel een technische koker is voorzien om de stijgleidingen te plaatsen. Met een eenvoudige lijn op het plan kan de architect aanduiden wat voor hem het ideale tracé is voor het kanalennetwerk.
Dit plan kan dan dienen als basis voor het uitvoeringsplan.

Is het mogelijk om gemonteerde kanalen terug te splitsen om op die manier toegang te krijgen tot het ventilatiesysteem voor onderhoud? 

 • Ja bij Lindab bestaan er handige schuifmoffen (Artikelgroep SNPU) die dit mogelijk maken. 

Is de luchtdichtheidstest enkel voor Lindabkanalen geschikt of kunnen hiermee ook andere merken getest worden? 


 • De LT600 Lekdichtheidstester kan gebruikt worden om alle types en modellen van ventilatiekanalen te testen op hun luchtdichtheid.

Wordt er standaard een lektest uitgevoerd bij de oplevering van een installatie? 


 • Voorlopig is het uitvoeren van een lektest geen verplichting maar wel een aanbeveling. We adviseren om steeds een lektest uit te voeren van het kanalennetwerk vooraleer de ventilatiegroep wordt aangesloten én vooraleer de woning verder wordt afgewerkt. Op die manier is men zeker dat het kanalennetwerk volgens de regels der kunst is geïnstalleerd. En mocht het nodig zijn, dan kunnen op eenvoudige wijze nog correcties worden aangebracht.
Een luchtdicht kanalennet in combinatie met een correcte inregeling zorgt bijkomend voor een E-peil winst tot 8 punten.

Waar plaats je best regelkleppen (DRU’s)? 

 • Regelkleppen worden geplaatst in het kanalennet en dienen om de luchtstroom beter af te stemmen op de luchtdebieten die aan het ventiel nodig zijn. Het ventiel dient in de meeste gevallen nog enkel voor de fijnafstelling. Vanzelfsprekend dient men dit installatie per installatie te bekijken. Algemeen kan men stellen dat regelkleppen meer nodig zijn, naarmate een ventiel zich dichter bij de WTW-unit bevindt. Een handig alternatief voor een regelklep, geluidsdemper en ventiel biedt een plenumbox (Artikelgroep MBB). 
Het spreekt voor zich dat men er best voor zorgt dat deze regelkleppen steeds bereikbaar zijn.

Waarom kanalen verse luchtname en afblaas isoleren?


 • Als deze kanalen zich binnen het beschermd volume bevinden dan dienen deze geïsoleerd te worden om condensatie te vermijden.
Is het nodig de WTW zelf te reinigen?

 • Het reinigen van een WTW-unit beperkt zich tot het periodiek reinigen en vervangen van de filters op de verse luchtname en de extractie. We adviseren om de filters om de drie maanden te reinigen (stofzuigen). Jaarlijks dienen de stoffilters vervangen te worden. Tijdens het onderhoud van de filters kan men de binnenzijde van de WTW-unit indien nodig stofzuigen en/of reinigen met een vochtige doek.
We adviseren om een onderhoudsplan op te nemen in het post-interventiedossier.

Hoe sluit men bij een lektest de overige ventielen af?


 • Men voert de lektest uit voordat de ventielen worden geplaatst.
De voorziene openingen kunnen worden afgesloten met deksels voorzien van een rubberdichting.

Mag extractie en pulsie in dezelfde ruimte? 

 • 
In theorie mogen extractie en pulsie in dezelfde ruimte plaatsvinden voor zo ver de aan- en afvoer in balans zijn. In de praktijk zorgt men er voor dat de volledige woning in balans is en wordt het uitbalanceren van een lokaal niet toegepast in gezinswoningen 

Is de plaatsing van de extractie en de pulsie belangrijk?


 • De inplanting van de extractie- en pulsieventielen is van belang om eventuele tocht- en of geluidsoverlast tot het minimum te beperken.

Welke kanalen zijn het gemakkelijkst te reinigen, ronde of rechthoekige? 


Bij Lindab adviseren we om voor residentiële toepassingen uitsluitend gebruik te maken van ronde kanalen. Ze bieden heel wat voordelen, ook bij reiniging.
Het is immers eenvoudiger om met een roterende borstel een rond kanaal goed te reinigen dan een rechthoekig kanaal, waar het vuil zich vnl. opstapelt in de hoekjes.

Is het niet voldoende om een lektest te doen enkel op de pulsiekanalen?


 • Bij een lektest worden zowel pulsie- als extractiekanalen getest op hun luchtdichtheid. Het lekvrij functioneren van een kanalennetwerk heeft immers een duidelijke impact op het debiet dat door de WTW-unit moet geleverd worden (zowel pulsie als extractie).

Moet de WTW-unit aan beide kanten toegankelijk zijn? 

 • Het is helaas een vaak voorkomende fout dat een ventilatiegroep wordt ingebouwd in de technische ruimte zonder dat er rekening mee gehouden wordt dat de unit regelmatig moet geopend worden om de filters te reinigen of te vervangen. Zorg er dus voor dat de WTW-unit steeds vlot bereikbaar is en desnoods kan vervangen worden bij defect.
De voorzijde dient zeker steeds toegankelijk te zijn i.f.v. het onderhoud.

Een aantal tips om galvakanalen, plenumboxen en roosters efficiënt weg te werken. 


 • Vanzelfsprekend moet een kanalennetwerk voorzien worden en zijn plaats krijgen. We adviseren om op zijn minst een technische koker te voorzien voor de stijgleidingen. Ronde kanalen en plenumboxen kunnen eveneens heel makkelijk worden ingebouwd in ingemaakte kasten, dressings, etc.
De kanalen kan men plaatsen in de niet gebuikte ruimte van het schuine dak, een verlaagd plafond in de hal kan zorgen voor een makkelijke bereikbaarheid van alle aangrenzende lokalen.

Kunnen luchtroosters ook op plintniveau geplaatst worden?


 • Luchtroosters kunnen eveneens geplaatst worden op plintniveau, belangrijk aandachtpunt is in dit geval : tocht vermijden.  Gebruik in die gevallen zeker een verdringingsrooster in plaats van een werprooster.

Is een WTW-unit rechtstreeks aan te sluiten op een domoticasysteem van Niko?


De Lindab Silento 500 kan inderdaad rechtstreeks worden aangesloten op een Nikobussysteem.

Wat kunnen we doen ter vervanging van een spleet onder de deur?


 • Het is absoluut noodzakelijk dat er een vlotte doorstroming mogelijk is tussen de verschillende ruimtes om een evenwichtige balansventilatie in de woning te realiseren. Dit kan gerealiseerd worden door middel van spleten onder deuren of door het plaatsen van roosters in deuren en of tussenwanden.

Waar kan men alle technische info vinden van de roosters van Lindab?

Waar voorzien we best de ventielen voor het in balans brengen van de installatie?

 • 
Deze ventielen worden het best voorzien in de dressing, berging, nachthall en eventueel wordt er bijkomend een ventiel geplaatst in de keuken.

Moeten er overal regelkleppen voorzien zijn, en moeten die altijd bereikbaar blijven?


 • Het plaatsen van regelkleppen hangt af van situatie tot situatie. Een regelklep kan aangewezen zijn op aftakkingen, dicht bij de WTW-unit, om een eerste grof inregeling mogelijk te maken en men dit dus niet t.h.v. het ventiel hoeft te doen.
Een regelklep dient altijd bereikbaar te zijn, ook i.f.v. het reinigen van de installatie.

Wat moet men doen om zwarte stofafzettingen in de nabijheid van roosters te voorkomen? 

 • 
Vooreerst dient met de roosters ver genoeg van de wanden af te voorzien (ca. 75 cm), zo voorkomt men stofafzetting op de wand. De keuze van een goed rooster speelt hier eveneens een rol in.
Tevens is een goed onderhoud van de luchtfilters in de WTW-unit van groot belang, zo beperkt men immers de vervuiling in het pulsiekanaal.

Hoe berekent men de tegendruk in de kanalen?


 • Dit kan zowel handmatig als door gebruik te maken van CADvent.
Van alle kanalen en hulpstukken van Lindab is de drukval bij een bepaald debiet gekend. Deze waarden vindt U in grafiek-vorm terug in onze catalogus. Het totale drukverlies van een installatie is de som van de individuele drukverliezen van het meest nadelige tracé. Een voorbeeldberekening is terug te vinden in onze catalogus.

Hoe kan voorkomen worden dat het stof van het slijpen niet in de kanalen terecht komt? 

 • 
Bij het doorslijpen van kanalen kan men niet vermijden dat er stof in het kanaal terecht komt.
Bijkomend heeft men hierbij ook de braamvorming aan de rand van het kanaal evenals het risico dat de slijpgensters ramen of andere interieurelementen beschadigen (inbranding).
Daarom adviseren wij om gebruik te maken van de Lindab SR-cutter om de galvakanalen eenvoudig, snel en ergonomisch af te korten.

Is de knabbelaar om buizen te snijden exclusief van Lindab?

 • De SR-cutter is uitsluitend geschikt om galva-kanalen in te korten. Maar die kunnen ook van een andere leverancier komen.

Hoe groot is de invloed van het gebruik van schroeven op de luchtdichtheid van een kanaalnet? 


 • Het spreekt voor zich dat dit een grote invloed heeft op de luchtdichtheid, iedere schroef is immers een doorboring met kans tot luchtlek. In onze catalogus vindt U terug welke schroeven geschikt zijn en worden aanbevolen.
Om deze problematiek te vermijden heeft Lindab het Safe-Click-systeem ontwikkeld, dit is toepasbaar tot een kanaaldiameter 315 mm. Het principe is hier te zien: movie Safe Click)

Moet een niet beschermd volume ook geventileerd worden?

 • 
Neen, volgens de norm NBN D50-001 moeten alleen de volumes met een woonfunctie geventileerd worden.

Mag er een geïsoleerde flexibel gebruikt worden om de ventilatiegroep aan te sluiten op het afblaasrooster of afblaas dakkap? 


 • Wij adviseren om zo veel mogelijk starre galvakanalen te gebruiken, maar in die gevallen waarin dit bijzonder moeilijk is kan een geïsoleerde flexibel (Artikelcode AKUCOM) gebruikt worden.

Kan een dampkap aangesloten worden op de WTW unit? 


 • Het is absoluut af te raden om een dampkap aan te sluiten op de ventilatiekanalen omwille van de vuil- en vetafzetting. Dampkappen vergen heel specifieke reinigingsmethodes en filters die niet voorzien zijn in een normaal residentieel ventilatiesysteem. Bovendien is het debiet van een WTW-unit niet voorzien op de luchtdebieten die nodig zijn voor een efficiënte werking van een dampkap 

Hoe groot moet een buitenrooster zijn? 


 • Het is bijzonder moeilijk om een algemene regel te geven voor de dimensionering van het buitenrooster. Dit moet project per project bekeken worden en wordt in hoge mate beïnvloed door het luchtdebiet van de WTW-unit en de bijhorende drukval en geluidsproductie dat het rooster zal genereren.
Wel wordt aangeraden de aanzuigsnelheid van de lucht t.h.v. het rooster rond de 2 m/s te houden om te vermijden dat er regen wordt aangezogen. 

Kunnen we van alle ventielen op de markt een k-factor verkrijgen voor de inregeling?

 • 
Deze gegevens staan vermeld op de identificatiesticker die u terugvindt op het Lindabproduct.