Monowall

Përshkrim

Senduiç panel mural.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Trashesia
t (mm):
40
50
60
100
118
138
Llamarina e jashtme (mm)
0,63
Llamarina e brendshme (mm)
0,50
 
Izolimi:
Trashesia t (mm):
40
50
60
80
100
120
PUR-B2, PIR
Koeficienti-U (W/m²K)*
0.58
0.47
0.39
0.30
0.24
0.20
 
* Duke u bazuar ne izolimin PUR-B2