ILKNU 100

Përshkrim

To terminate an inlet duct.

Mesh size 10 × 10 mm.

Dokumentet që i përshtaten

1 Softueri