TCPU

Përshkrim

T-piece built with PSU saddle or a fully pressed top section.

Pressure drop, see graphs on page TCPUPSUTechnicaldata.

Dokumentet që i përshtaten

1 Softueri

Kontakt

Lindab Ventilation A/S

Marine

+45 73 23 23 23

Dokumentet që i përshtaten