DIMwall

Nëse jeni të shqetësuar në lidhje me konsumin e energjisë ju duhet të dini për U- vlerën  e murit tuaj  të jashtëm. Në DIMwall ju mund të jipni të dhëna të ndryshme për muret dhe do të gjeni U-vlerat.

Softueri është bazuar në një metodë të analizës që rrjedhë nga një model 3D i fluksit të ngrohjes dhe është verifikuar me matjet në një kuti të nxehtë. Hulumtimi për softuerin është kryer nga Universiteti Teknik në Lund.

Download DIMwall