STR

Beskrivning

Kanalfiltret passar i alla detaljer med Safe-spår. Att installera filtret i T-rör medför enkelt montage och utbyte.

Pga filtrets speciella strutform får man 4–5 ggr större filterarea än kanalens tvärsnittsarea. Därigenom erhålls ett lägre tryckfall och längre utbytesintervall än för motsvarande plana filter.

Diagrammen anger tryckfallet över rent filter inklusive T-rör.

Filtret kan belastas till dubbla detta tryckfall. Lämpligt kan vara att dimensionera systemet för medelvärdet.

Dpt dim = 1,5 · D pt rent

Max temperatur = 120°C.
Högsta rekommenderad lufthastighet i kanalen.

Filterklass enligt ISO 16890 = grovlek 50%.

Relaterade dokument

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.