STR

Beskrivning

Kanalfiltret passar i alla detaljer med Safe-spår. Att installera filtret i T-rör medför enkelt montage och utbyte.

Pga filtrets speciella strutform får man 4–5 ggr större filterarea än kanalens tvärsnittsarea. Därigenom erhålls ett lägre tryckfall och längre utbytesintervall än för motsvarande plana filter.

Filtret levereras som standard i filterklass G4 men kan även fås som special i klass M5. Diagrammen anger tryckfallet över rent filter inklusive T-rör.

Filtret kan belastas till dubbla detta tryckfall. Lämpligt kan vara att dimensionera systemet för medelvärdet.

Dpt dim = 1,5 · D pt rent

Max temperatur = 120°C.
Högsta rekommenderad lufthastighet i kanalen.

Relaterade dokument

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.